Оцінка точнісних характеристик ультразвукового методу в інформаційно-вимірювальній системі обліку газу

Автор(и)

  • Юрій Олександрович Подчашинський Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8344-6061
  • Ларіна Олексіївна Чепюк Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8072-8186
  • Ігор Анатолійович Омельчук Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4674-0058
  • Людмила Йосипівна Шавурська Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6544-0961
  • Надія Юріївна Мазурчук Державний університет "Житомирська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-108-116

Ключові слова:

інформаційно-вимірювальна система; ультразвуковий метод вимірювання; похибка вимірювання витрат газу

Анотація

Використання інформаційно-вимірювальних систем на підприємствах нафтогазової галузі дає змогу покращити облік витрати газу. З усіх відомих методів вимірювання витрат детально вивчено, відпрацьовано і доведено до стандартизованих у повному обсязі тільки метод змінного перепаду тиску. Тенденції розвитку витратомірної техніки останніх років дозволяють вважати ультразвуковий метод одним із кращих завдяки, зокрема, можливості безконтактного вимірювання будь-яких речовин, надійності приймально-передавальних елементів, що зумовлено відсутністю рухомих частин, і, теоретично, необмеженим діапазоном вимірювань. Розглянуто принцип вимірювань витрат газу за допомогою ультразвукового перетворювача витрати (УЗПВ), заснований на тому, що ультразвуковий імпульс, спрямований уздовж потоку, поширюється швидше за ультразвуковий імпульс, що спрямований проти потоку. Наведено методику розрахунку витрати газу, приведеного до стандартних умов (Р = 0,101325 МПа, Т = 293,15 °К). Розглянуто методику розрахунку оцінки похибки вимірювань при обмеженій вихідній інформації, коли для засобів вимірювань (ЗВ) нормовані лише такі метрологічні характеристики: межі значень основної похибки, що допускаються; межі значень додаткових похибок, що допускаються при найбільших відхиленнях зовнішніх впливових величин від нормальних значень, або максимально допустимі значення коефіцієнтів впливу.

Посилання

Andrii'shyn, M.P. (2004), Vymirjuvannja vytraty ta kil'kosti gazu, dovidnyk, PP «Simyk», Ivano-Frankivs'k, 160 р.

Hansuvarov, K.І. and Cejtlіn, V.G. (2015), Tehnika vymirjuvannja tysku, vytrat kil'kosti ta rivnju ridyny, gazu ta paru, Naukova dumka, K., 86 p.

Kremlevskii, P.P. (1989), Raskhodomery i schetchiki kolichestva, spravochnik, Mashinostroenie, L., 701 p.

Kremlevskii, P.P. (2004), Raskhodomery i schetchiki kolichestva veshchestv, spravochnik, Kn. 2, in Shornikov, E.A. (ed.), Politekhnika, SPb., 412 p.

Khamidulin, V.K. (1989), Ul'trazvukovye kontrol'no-izmeritel'nye ustroistva i sistemy, Izd-vo Leningradskogo universiteta, L., 248 p.

Podchashyns'kyj, Ju.O. et al. (2021), «Formuljuvannja ta analiz ta vymog do metrologichnogo zabezpechennja informacijno-vymirjuval'noi' systemy obliku gazu», Tehnichna inzhenerija, No. 2 (88), pp. 86–94.

GOST 8.611-2013 (2013), Vytraty i kil'kist' gazu. Metodyka (metod) vymirjuvan' za dopomogoju ul'trazvukovyh peretvorjuvachiv vytraty.

Mazurchuk, N.Ju., Omel'chuk, I.A. and Chepjuk, L.O. (2022), «Ul'trazvukovyj metod vymirjuvannja vytraty gazu», Tezy Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' on-line konferencii' zdobuvachiv vyshhoi' osvity i molodyh uchenyh, prysvjachenoi' Dnju nauky, 16–20, 26 travnja, Zhytomyrs'ka politehnika, Zhytomyr, рр. 60.

Mazurchuk, N.Ju., Podchashyns'kyj, Ju.O. and Chepjuk, L.O. (2022), «Ocinka pohybky rezul'tativ vymiriv ob’jemnoi' vytraty gazu», Integrovani intelektual'ni robototehnichni kompleksy (IIRTK-2022), Tezy ХV mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', 17–18 travnja, NAU, K., рр. 185–186.

GOST 30319.1-96, Gaz prirodnyi. Metody rascheta fizicheskikh svoistv. Opredelenie fizicheskikh svoistv prirodnogo gaza, ego komponentov i produktov ego pererabotki, Mezhgosudarstvennyi standart (41965).

GOST 6616-94 (1994), Preobrazovateli termoelektricheskie. Obshchie tekhnicheskie usloviya (DSTU 2857-94).

DSTU 2858:2015 (2015), Termopreobrazovateli soprotivleniya. Obshchie tekhnicheskie trebovaniya i metody ispytanii.

GOST 30319.2-96 (1996), Gaz prirodnyi. Metody rascheta fizicheskikh svoistv. Opredelenie koeffitsienta szhimaemosti, Mezhgosudarstvennyi standart (41964).

ISO/TR 12765:1998(E), Measurement of fluid flow in closed conduits – Methods using transit-time ultrasonic flowmeters, Technical report.

American Gas Association (1997), Report N. 9. Measurement of Gas by Ultrasonic Meters Transmission Measurement Committee Operating Section.

Список використаної літератури:

Андріїшин М.П. Вимірювання витрати та кількості газу : довідник / М.П. Андріїшин. – Івано-Франківськ : ПП «Сімик», 2004. – 160 с.

Хансуваров К.І. Техніка вимірювання тиску, витрат кількості та рівню рідини, газу та пару / К.І. Хансуваров, В.Г. Цейтлін. – К. : Наукова думка, 2015. – 86 с.

Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества : справочник / П.П. Кремлевский. – Л. : Машиностроение, 1989. – 701 с.

Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ : справочник: Кн. 2 / П.П. Кремлевский ; под общ. ред. Е.А. Шорникова. – СПб. : Политехника, 2004. – 412 с.

Хамидулин В.К. Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы / В.К. Хамидулин. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1989. – 248 с.

Формулювання та аналіз та вимог до метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальної системи обліку газу / Ю.О. Подчашинський та інші // Технічна інженерія. – 2021. – № 2 (88). – С. 86–94.

Витрати і кількість газу. Методика (метод) вимірювань за допомогою ультразвукових перетворювачів витрати : ГОСТ 8.611-2013. – 2013.

Мазурчук Н.Ю. Ультразвуковий метод вимірювання витрати газу / Н.Ю. Мазурчук, І.А. Омельчук, Л.О. Чепюк // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 16–20, 26 травня. – Житомир : Житомирська політехніка, 2022. – С. 60.

Мазурчук Н.Ю. Оцінка похибки результатів вимірів об’ємної витрати газу / Н.Ю. Мазурчук, Ю.О. Подчашинський, Л.О. Чепюк // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2022) : Тези ХV міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня. – К. : НАУ, 2022. – С. 185–186.

Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки. Межгосударственный стандарт (41965) : ГОСТ 30319.1-96.

Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия (ДСТУ 2857-94) : ГОСТ 6616-94.

Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний : ДСТУ 2858:2015

Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости. Межгосударственный стандарт (41964) : ГОСТ 30319.2-96.

Measurement of fluid flow in closed conduits – Methods using transit-time ultrasonic flowmeters. Technical report : ISO/TR 12765:1998(E)

Measurement of Gas by Ultrasonic Meters Transmission Measurement Committee Operating Section : Report № 9 / American Gas Association. – 1997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Як цитувати

Подчашинський, Ю. О., Чепюк, Л. О., Омельчук, І. А., Шавурська, Л. Й., & Мазурчук, Н. Ю. (2022). Оцінка точнісних характеристик ультразвукового методу в інформаційно-вимірювальній системі обліку газу. Технічна інженерія, (2(90), 108–116. https://doi.org/10.26642/ten-2022-2(90)-108-116

Номер

Розділ

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають