DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2019-2(84)-61-69

Визначення максимального кута відхилення знімальної апаратури космічного апарата дистанційного зондування Землі при забезпеченні необхідної просторової розрізненості матеріалів космічного знімання

Ірина Анатоліївна Беспалко, Вадим Петрович Кравчик, Дмитро Володимирович Пекарєв

Анотація


У статті отримано та обґрунтовано математичні вирази, що уточнюють оцінку можливостей космічних апаратів дистанційного зондування Землі з оптико-електронною апаратурою знімання щодо спостереження земної поверхні із необхідною (заданою) просторовою розрізненістю матеріалів космічного знімання при відхиленні оптичної осі бортового інформаційного комплексу. Доведено достовірність отриманих виразів шляхом порівняння результатів розв’язку прямої та зворотної задач визначення просторової розрізненості матеріалів космічного знімання при відхиленні оптичної осі бортового інформаційного комплексу космічного апарата дистанційного зондування Землі.
Врахування погіршення просторової розрізненості залежно від кута відхилення знімальної апаратури бортового інформаційного комплексу космічного апарата та кривизни поверхні Землі забезпечує підвищення точності визначення смуг захоплення космічних апаратів при моделюванні стану та змін космічної обстановки, а також оцінюванні їх можливостей щодо знімання земної поверхні. Проведено оцінювання можливостей космічних апаратів дистанційного зондування Землі з оптико-електронною апаратурою та доведено, що матеріали космічного знімання, які ними отримуються, не можуть бути застосовані для виявлення та розпізнавання (до виду, класу, типу) об’єктів спостереження у межах усієї смуги захоплення знімальної апаратури за умови забезпечення заявленої просторової розрізненості матеріалів космічного знімання.
Перспективами подальших досліджень є уточнення розв’язання практичних задач щодо планування використання бортового ресурсу космічних апаратів дистанційного зондування Землі, вдосконалення алгоритмів урахування можливого спостереження вітчизняної території (об’єктів) за допомогою іноземних космічних засобів та вдосконалення методик оцінювання можливостей космічних апаратів параметричного спостереження і дистанційного зондування Землі з радіолокаційною апаратурою.

Ключові слова


бортовий інформаційний комплекс; просторова розрізненість; матеріали космічного знімання; смуга захоплення; дистанційне зондування Землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Humeniuk, M.O. (2012), «Dostatnia umova informatyvnosti parametra diahnostyky skladnoi radiotekhnichnoi systemy», Visnyk ZhDTU. Tekhnichni nauky, No. 2 (61), pp. 75–80.

Kronberh, P. (1988), «Dystantsyonnoe іzuchenye Zemly: Osnovy і metody dystantsyonnykh issledovanyi v heolohyy», Myr, Moskva, 343 p.

«Heometrycheskaia korrektsyia sputnykovykh izobrazhenyi», [Online], available at: http://www.nrcgit.ru/aster/methods/geom_correct.htm

Veltser, V. (1990), «Aerosnymky v voennom dele», Voenyzdat, Moskva, 288 p.

Kashkyn, V.B. and Sukhynyn, A.Y. (2001), «Dystantsyonnoe zondyrovanye Zemly yz kosmosa. Tsyfrovaia obrabotka yzobrazhenyi», Lohos, Moskva, 264 p.

Myshliaev, V.A. (2014), «Vlyianye izmerytelnykh i izobrazytelnykh svoistv kosmycheskykh snymkov na masshtab sozdavaemykh po nym ortofotoplanov», Heodezyia y kartohrafyia, No. 6, pp. 50–54.

Knyzhnykov, Yu.F., Kravtsov, V.Y. and Tuturbalyna, O.V. (2004), «Aerokosmycheskye metody heohrafycheskykh yssledovanyi», Yzdatelskyi tsentr «Akademyia», Moskva, 336 p.

Myshliaev, V.A. (2015), «Vlyianye uhlov naklona syemochnoi kamery na razreshenye kosmycheskykh snymkov», Heodezyia y kartohrafyia, No. 2, pp. 48–52.

Myshliaev, V.A. (2016), «Vlyianye krivizny Zemly na prostranstvennoe razreshenye kosmicheskykh snimkov», Yzvestyia vysshykh uchebnykh zavedenyi. Heodezyia i aerofotosyemka. No. 2, pp. 65–68.

Kovbasiuk, S.V., Fedorchuk, D.L. and Nosova, H.D. (2015), «Metodychni pidkhody do protsesu deshyfruvannia danykh dystantsiinoho zonduvannia Zemli serednoi rozriznennosti v interesakh natsionalnoi bezpeky y oborony», Problemy stvorennia, vyprobuvannia, zastosuvannia ta ekspluatatsii skladnykh informatsiinykh system, No. 10, pp. 87–94.

Karpovych, Y.N. (1990), «Voennoe deshifrirovanie aerosnimkov», Voenyzdat, Moskva, 544 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гуменюк М.О. Достатня умова інформативності параметра діагностики складної радіотехнічної системи / М.О. Гуменюк // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2012. – № 2 (61). – С. 75–80.
 2. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли: Основы и методы дистанционных исследований в геологии / П.Кронберг ; пер. с нем. – М. : Мир, 1988. – 343 с.
 3. Геометрическая коррекция спутниковых изображений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nrcgit.ru/aster/methods/geom_correct.htm.
 4. Вельцер В. Аэроснимки в военном деле / В.Вельцер ; пер. с нем. Л.А. Молчановой. – М. : Воениздат, 1990. – 288 с.
 5. Кашкин В.Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений : учеб. пособ. / В.Б. Кашкин, А.И. Сухинин. – М. : Логос, 2001. – 264 с.
 6. Мышляев В.А. Влияние измерительных и изобразительных свойств космических снимков на масштаб создаваемых по ним ортофотопланов / В.А. Мышляев // Геодезия и картография. – 2014. – № 6. – С. 50–54.
 7. Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцов, О.В. Тутурбалина – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
 8. Мышляев В.А. Влияние углов наклона съемочной камеры на разрешение космических снимков / В.А. Мышляев // Геодезия и картография. – 2015. – № 2. – С. 48–52.
 9. Мышляев В.А. Влияние кривизны Земли на пространственное разрешение космических снимков / В.А. Мышляев // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка. – 2016. – № 2. – С. 65–68.
 10. Ковбасюк С.В. Методичні підходи до процесу дешифрування даних дистанційного зондування Землі середньої розрізненості в інтересах національної безпеки й оборони / С.В. Ковбасюк, Д.Л. Федорчук, Г.Д. Носова // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. – 2015. – Вип. 10. – С. 87–94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psvz_2015_10_12/.
 11. Карпович И.Н. Военное дешифрирование аэроснимков / И.Н. Карпович. – М. : Воениздат, 1990. – 544 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ірина Анатоліївна Беспалко, Вадим Петрович Кравчик, Дмитро Володимирович Пекарєв

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.